جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال هرات

امتياز

تفاضل

گل خ گل ز

باخت

مساوی

برد

بازی

تيم

رتبه

21 49 10 59 0 0 7 7 مهدیه 1
18 27 10 37 0 0 6 6 صرافان 2
16 3 20 23 1 1 5 7 متحد 3
15 24 24 48 1 0 5 6 اتحاد 4
15 29 21 50 1 0 5 6 پیشه وران 5
12 26 17 43 1 0 4 5 سرخ پوشان 6
10 2 24 26 2 1 3 6 میوند 7
9 -15 48 33 4 0 3 7 ثارلله 8
9 -2 22 20 2 0 3 5 ج ییلانی 9
6 -1 16 15 3 0 2 5 کوهستان 10
4 -21 35 14 5 1 1 7 آمو 11
5 -10 31 21 4 2 1 7 ال جی 12
4 -20 27 7 3 1 1 5 ج پامیر 13
4 -21 35 14 5 1 1 7 آمو 14
0 -19 39 20 6 0 0 6 شهید بلخی 15
0 -33 46 13 6 0 0 6 کوثر 15
0 -40 43 13 7 0 0 7 انصاری 16

 

10 +4 17 21 1 1 3 5 میلاد

هفته اول

نام تیم نتیجه بازی نام تیم
جمنازیم پامیر 1 6 پیشه وران
انصاری 0 4 امو
ثارلله 0 9 مهدیه
کوهستان 1 2 ج یلانی
سرخ پوشان 9 3 متحد
اتحاد 12 2 کوثر
شهید بلخی 2 5 صرافان
میوند 2 2 ال جی

هفته دوم

نام تیم نتیجه بازی نام تیم
 انصاری  5 13  پیشه وران 
 ثارلله 9 2  جمنازیم پامیر
 امو 2 4 کوهستان 
 سرخ پوشان 3 5 مهدیه 
 اتحاد 4 9 ج یلانی 
 شهید بلخی 4 6 متحد 
 میوند 1  کوثر
 ال جی 3 6 صرافان 

هفته سوم

نام تیم نتیجه بازی نام تیم
ثارلله  3 10 پیشه وران
کوهستان  6 4 انصاری
سرخ پوشان  9 0 ج پامیر
اتحاد  11 3 امو 
شهید بلخی  2 مهدیه 
میوند  4 7 ج یلانی 
ال جی  1 2 متحد 
کوثر  4 7 صرافان 

هفته چهارم

نام تیم نتیجه بازی نام تیم
کوهستان  پیشه وران 
سرخپوشان  13 4 ثارالله 
اتحاد  انصاری 
شهید بلخی  ج پامیر 
میوند  آمو 
ال جی  مهدیه 
صرافان      ج یلانی 
کوثر  2 3 متحد 

هفته پنجم

نام تیم نتیجه بازی نام تیم
سرخ پوشان      پیشه وران 
اتحاد      کوهستان 
شهید بلخی  5 8 ثارالله 
میوند  6 2 انصاری 
ال جی  1 1  ج پامیر
صرافان  3 0 آمو 
کوثر  2 17 مهدیه 
متحد  3 1 ج یلانی 

هفته ششم

نام تیم نتیجه بازی نام تیم
اتحاد 4 3 پیشه وران 
شهید بلخی      سرخ پوشان 
میوند      کوهستان 
ال جی  7 5 ثارلله 
صرافان  14 0 انصاری 
کوثر      ج پامیر 
متحد  3 3 آمو 
ج ییلانی  1 10 مهدیه 

هفته هفتم

نام تیم نتیجه بازی نام تیم
 شهید بلخی 5 13 پیشه وران 
میوند  5 10 اتحاد 
ال جی  5 9 سرخ پوشان 
صرافان  2 1 کوهستان 
کوثر  2 4 ثارلله 
متحد  3 0 انصاری 
ج ییلانی      ج پامیر 
آمو  0 8 مهدیه 

هفته پنجم

نام تیم نتیجه بازی نام تیم
       
       
       
       
       
       
       
       

هفته پنجم

نام تیم نتیجه بازی نام تیم